System przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym

Urząd Dozoru Technicznego (UDT), posiada wdrożony i certyfikowany System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym (SPZK).

Głównym celem SPZK jest minimalizacja ryzyka wystąpienia zagrożeń korupcyjnych, zapewnienie mechanizmów zapobiegawczych i kontrolnych, oraz stałe doskonalenie systemu.

Cel ten realizujemy poprzez stosowanie jednoznacznych i przejrzystych procedur, znanych i dostępnych wszystkim pracownikom.

Monitorowanie wszystkich procesów pod kątem zagrożenia wystąpienia w nich zdarzeń korupcyjnych oraz analizowanie ryzyka wystąpienia takiego zdarzenia oraz podejmowanie, w razie potrzeby, odpowiednich środków zapobiegawczych.

Zwiększanie świadomości pracowników poprzez podnoszenie kultury organizacji, usprawnianie komunikacji wewnętrznej, doskonalenie systemów motywacyjnych oraz przywództwo.

Dbamy o stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników, w tym również z zakresu problematyki przeciwdziałania korupcji. Pracownicy UDT biorą udział w szkoleniach z zakresu etyki, przeciwdziałania korupcji, konfliktu interesów z uwzględnieniem sytuacji korupcyjnych oraz sposobów zachowań w tych sytuacjach, a także znają konsekwencje czynu korupcyjnego.

Pracownicy UDT nie mogą:

  • przyjmować lub wręczać korzyści osobistych, finansowych lub innych, by nakłonić do niewłaściwego wykonania obowiązków lub by je nagrodzić,
  • zezwalać, oferować i obiecywać korzyści osobistych, finansowych lub innych, jak również przyjmować, żądać lub upominać się o nie.

 

Pracownicy są zobowiązani:

  • do zgłaszania jeżeli podejrzewają korupcję lub są jej świadkami,
  • do przestrzegania zasad Kodeksu etyki zawodowej pracownika UDT.

 

Wszelkie podejrzane lub niewłaściwe zachowania należy zgłaszać na adres: antykorupcja@udt.gov.pl lub poprzez formularz.

 

DOKUMENTY: