O F-gazach i SZWO

Unia Europejska konsekwentnie prowadzi działania zmierzające do ograniczania emisji substancji wpływające destrukcyjnie na warstwę ozonową, które polegają na ograniczaniu emisji i wycofywaniu syntetycznych czynników chłodniczych orazograniczaniu dostępności czynników chłodniczych z grupy gazów fluorowanych (tzw. F-gazów), które są gazami cieplarnianymi, a także na ograniczaniu emisji substancji zubożających warstwę ozonową.

W ramach tych działań w Polsce weszła w życie ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881).

Ustawa określa postępowanie i właściwość organów w sprawach wykonywania obowiązków wynikających z następujących przepisów europejskich:

  1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 842/2006 z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych (Dz. Urz. UE L 161 z 14.06.2006, str. 1 i Dz. Urz. UE L 311 z 21.11.2008, str. 1, z późn. zm.)
  2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (Dz. Urz. UE L 286 z 31.10.2009, str. 1, z późn. zm.).

 

Ustawa reguluje, w zakresie nieuregulowanym powyższymi rozporządzeniami, m.in.:

  1. obowiązki podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji i usług związanych ze
    stosowaniem substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych, a także z obrotem tymi substancjami i gazami oraz produktami, urządzeniami, systemami ochrony przeciwpożarowej, gaśnicami i systemami klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych zawierającymi te substancje lub gazy lub od nich uzależnionymi, oraz obowiązki podmiotów użytkujących produkty, urządzenia, systemy ochrony przeciwpożarowej, gaśnice i systemy klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, zawierające te substancje lub gazy lub od nich uzależnione,
  2. zadania organów i jednostek właściwych w sprawach substancji zubożających warstwę ozonową oraz fluorowanych gazów cieplarnianych oraz postępowania z produktami, urządzeniami, systemami ochrony przeciwpożarowej i gaśnicami, a także systemami klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, zawierającymi te substancje lub gazy lub od nich uzależnionymi.

Minister Rozwoju z delegacji ustawy powierzył Urzędowi Dozoru Technicznego pełnienie funkcji jednostki certyfikującej personel oraz jednostki certyfikującej przedsiębiorców, rozporządzeniem z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie wskazania podmiotu pełniącego funkcję jednostki certyfikującej przedsiębiorców oraz jednostki certyfikującej personel (Dz.U. 2015, poz. 2072)